CYBER Trainees to kurs edukacyjny realizowany przez Instytut Kościuszki w ramach grantu Fundacji Microsoft. Celem kursu jest zwiększenie inkluzywności rynku ICT dla kobiet.

GŁÓWNY PARTNER PROJEKTU:

DO KOGO SKIEROWANY JEST TEN KURS?

Kurs skierowany jest do kobiet powyżej 18 roku życia o narodowości polskiej i ukraińskiej, które chcą rozwijać umiejętności i wiedzę, umożliwiające rozpoczęcie kariery w sektorze ICT. Udział w kursie nie wymaga żadnej wiedzy technicznej, poza podstawową umiejętnością korzystania z komputera i sieci oraz znajomością języka angielskiego na poziomie co najmniej B1.

Poznaj uczestniczki poprzedniej edycji:

image

O PROGRAMIE:

Podczas trwania kursu uczestniczki będą realizowały programy w czterech klasach tematycznych
w języku polskim lub angielskim

TESTER OPROGRAMOWANIA
PL

ISTQB Foundation Level2
Warsztaty testowania oprogramowania – teoria i praktyka
SQL czyli język zapytań bez danych
Testowanie API
Agile, Scrum, Kanban w świecie Agile
Wykorzystanie narzędzi w pracy testera i wstęp do automatyzacji
Wstęp do programowania i testy jednostkowe w języku C#

PYTHON DEVELOPER
PL

Wprowadzenie do Pythona
Funkcje i moduły w Pythonie
Obsługa błędów i wyjątków
Programowanie obiektowe
Zaawansowane struktury danych
Praca z plikami i bazami danych
Wprowadzenie do Web Developmentu
Wprowadzenie do analizy danych

PYTHON PENTESTER
PL

PYTHON: Python technologia / Podstawy Pythona / Zaawansowany Python / Podstawy Flask / Podstawy relacyjnych baz danych / SQLAlchemy / GIT

PENTESTING:
Jak działa aplikacja
Jak działają usługi sieciowe
Bezpieczeństwo sieci
Co to jest ryzyko?
Metody szacowania ryzyka
OWASP Top 10 jako podejście do testów bezpieczeństwa
Test penetracyjne infrastruktury sieciowej
Bezpieczeństwo Systemu Windows
Podstawowe narzędzia Kali Linux
Bezpieczeństwo aplikacji mobilnych
Wykonywanie testów penetracyjnych

PYTHON PENTESTER
ENG

Introduction to security
Introduction to Programming
Introduction to Linux
Network Services
OSINT
Practical services scanning
Web Application Internals
API
Privilage Escalation on Linux
Exercises and Exam

WARSZTATY PRAKTYCZNE

200 godzin
warsztatów prowadzonych przez ekspertów

SESJE MENTORINGOWE

Sesje z kobietami, które pracują już w obszarach związanych z cyberbezpieczeństwem oraz dodatkowe zajęcia ze spejalistami IT

TWORZENIE PORTFOLIO

Podczas trwania kursu uczestniczki będą realizowały również projekty zaliczeniowe, które będą doskonałym wkładem do portfolio

Planowane rozpoczęcie kursu to piątek 15 września 2023 roku. Zajęcia będą odbywały się w maksymalnie 15-osobowych grupach, 4h w piątki (16:00 – 20:00) oraz 6h w soboty (8:00 – 14:00) do końca maja 2024. To 200 godzin wykładów i ćwiczeń praktycznych prowadzonych przez ekspertów z wiodących firm obszaru IT.

ZAJĘCIA BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ ZDALNIE

PARTNER GŁÓWNY

PARTNERZY MERYTORYCZNI

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

PARTNERZY INSTYTUCJONALNI

CYBER Trainees is an educational course coordinated by the Kościuszko Institute as part of a grant awarded by the Microsoft Foundation. The aim of the course is to increase the inclusiveness of the ICT market for women. 

MAIN PARTNER:

WHO IS THE COURSE FOR?

The course is aimed at Polish and Ukrainian women over the age of 18 who wish to improve their skills and knowledge in order to pursue a career in the ICT field. Apart from basic computer and network skills and a level of English of at least B1, participation in the course does not require any technical knowledge.

Meet the participants of the previous edition

image

ABOUT THE PROGRAM:

During the course, participants will carry out programs in four thematic classes in Polish or English:

SOFTWARE TESTER
PL

ISTQB Foundation Level
Software testing workshops theory and practice
SQL as a database query language
API testing
Agile, Scrum, Kanban in the Agile world
Tools using in the tester’s work and introduction to automation
Introduction to programming and unit tests in C#

PYTHON DEVELOPER
PL

Introduction to Python
Python functions and modules
Error and exception handling
Object-oriented programming
Advanced data structures
Working with files and databases
Introduction to web development
Introduction to data analysis

PYTHON PENTESTER
PL

PYTHON: Python technology / Python basics / Advanced Python / Flask Basics / Basics of relational databases / SQLAlchemy / GIT

PENTESTING:
How the app works
How web services work
Network security
What is the risk?
Risk estimation methods
OWASP Top 10 as an approach to security testing
Network infrastructure penetration test
Windows Security
Basic Kali Linux tools
Mobile application security
Performing penetration tests

PYTHON PENTESTER
ENG

Introduction to security
Introduction to Programming
Introduction to Linux
Network Services
OSINT
Practical services scanning
Web Application Internals
API
Privilage Escalation on Linux
Exercises and Exam

WORKSHOPS

200 hours
of workshops conducted by experts.

MENTORING SESSIONS

Sessions with women who already work in areas related to cybersecurity and additional classes with IT specialists

CREATING A PORFOLIO

During the course, participants will also carry out final projects, which will be an excellent contribution to the portfolio

The planned start of the course is Friday, September 15, 2023. Classes will be held in groups of up to 15 people, 4 hours on Fridays (16:00 – 20:00) and 6 hours on Saturdays (8:00 – 14:00) until the end of May 2024. This is 200 hours of lectures and practical exercises conducted by experts from leading IT companies.

CLASSES WILL BE HELD REMOTE

MAIN PARTNER

MERITORICAL PARTNERS

SUPPORTING PARTNERS

INSTITUTIONAL PARTNERS